You are here

Kulturdepartementets kompensasjonsordning er klar

I dag presenterte Kulturdepartementet detaljene i den nye kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte arrangementer i kultursektoren. – Dette blir en viktig ordning for mange i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Nå følger vi sektoren tett for å fange opp de som fortsatt måtte falle utenfor myndighetenes ulike tiltak.

Publisert 03.04.2020

18. mars la Kulturdepartementet frem sitt forslag til en kompensasjonsordning for kultursektoren. Ordningen utgjør 300 millioner kroner, og er rettet inn mot kulturaktører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av koronakrisen. Ordningen skal forvaltes av Kulturrådet, og kommer i tillegg til en tilsvarende ordning for idretts- og frivillighetssektoren. I dag presenterte departementet detaljene i den nye ordningen.

Les Kulturdepartementets pressemelding her.

Spørsmål og svar om den nye kompensasjonsordningen.

– Dette blir en viktig ordning for mange i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen. – De siste ukene har vist oss hvor små marginer kunst- og kultursektoren i Norge opererer med. Nå må alle gode krefter samarbeide for å sikre at langtidseffektene av koronakrisen blir så små som mulig.

Fordeles til alle som fyller kriteriene

Ordningen skal kompensere for tapte inntekter ved arrangementer som har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med korona-utbruddet. Det er også mulig å søke om å få kompensert merutgifter knyttet til utsettelser, stenging eller avlysninger. Samtidig har departementet satt opp en rekke kriterier som arrangørene må fylle for å kunne få kompensasjon:

Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020.

Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.

Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen.

Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd vil ikke få anledning til å søke ordningen.

Alle som oppfyller kriteriene vil motta kompensasjon, men dersom den totale søknadssummen overstiger rammen på 300 millioner, vil alle søkerne få en prosentvis lik avkorting i kompensasjonen.

Følger opp kultursektoren

Kulturdepartementets kompensasjonsordninger kommer i tillegg til de øvrige ordningene myndighetene har innført for bl.a. frilansere og andre næringsdrivende. Den kommer også i tillegg til Kulturrådets egne løfter om ikke å kreve tilbake tilskudd som er gitt til prosjekter som blir avlyst som følge av denne krisen.

Les mer om Kulturrådets holdning til arrangementer som blir avlyst eller utsatt.

Les Kulturdepartementets pressemelding om effekten av øvrige tiltak på kultursektoren.

– Vi vet at det er mange i kulturlivet som vil oppleve at de faller utenfor denne ordningen, sier Danielsen. – Kulturrådet følger kunst- og kultursektoren tett, og jobber nå med å fange opp de aktørene som ikke omfattes av denne eller de andre ordningene myndighetene har innført. Vi er i konstant dialog med Kulturdepartementet, og jeg er glad for at kulturminister Abid Raja har gitt uttrykk for at han vil følge opp sektoren videre i denne vanskelige perioden.

Kulturrådet vil nå utarbeide konkrete retningslinjer for ordningen og etablere søknadsskjema basert på forskriften fra Kulturdepartementet. Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april.