Du er her

Et sammendrag av året som gikk - Norske festivaler 2015

2015 er (og har vært) et godt og travelt år for NF med mange ulike prosjekter og arrangementer. Styret og administrasjon har jobbet med å følge opp årsmøtets vedtatte handlingsplan med hovedmål definert som at vi skal:

  • Posisjonere NF som det foretrukne nettverket for festivalfeltet
  • Posisjonere NF som den foretrukne kunnskapsleverandør om og for festivalfeltet
  • Synliggjøre NFs arbeid og rolle som aktør for festivalfeltet overfor offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet
  • Synliggjøre medlemmenes aktivitet og delta i internasjonale samarbeidsprosjekt som gir merverdi for medlemmene Jobbe som pådriver for legitimitet og utvikling av kunst- og kulturfeltet

Om vi er det foretrukne nettverk for festivalfeltet er det for tidlig å konkludere med, uansett er det et faktum at vi nå i desember går inn i 2016 med flere nye medlemsfestivaler enn på mange år. Velkommen skal dere være Showbox, Gloppen Musikkfest og Tromsø Internasjonale Filmfestival!

Kunnskapsverket har gitt oss finansielle midler og muligheter til å realisere flere kartlegginger og prosjekter. I skrivende stund er over 500 nasjonale og internasjonale akademiske artikler, rapporter, offentlige utredninger, ringvirkningsanalyser og andre dokumenter om festivaldrift samlet inn og klassifisert. Disse vil være søkbare, og tilgjengelige for gratis digital nedlastning i tilfeller de ikke befinner seg bak betalingsmur, når vi lanserer Kunnskapsverkets litteraturdatabase neste måned. Nasjonal festivalstatistikk 2014, gjennomført i samarbeid med FolkOrg, Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører ga oss en statistisk innsikt i festivalenes økonomi og arrangementsvirksomhet vi hittil ikke har hatt på nasjonalt nivå.

Vi driver eller deltar i prosjekter som er viktige for våre medlemmer. De er Tilgjengelighet KulturNorge, hvor vi jobber med å bevisstgjøre arrangører på bedre tilrettelegging og tilgjengelighet på kulturarrangement for alle, uansett forutsetninger. Det andre er Opplev KulturNorge, hvor vi jobber med å bedre samarbeid mellom kultur- og reiselivsnæringen gjennom utarbeidelse strategiske handlings- og tiltaksplaner. Vi fortsetter arbeidet med disse prosjektene i 2016, nye medlemsfestivaler får mulighet til å delta når disse videreføres.

NF har også hatt tid og ressurser til å arrangere flere fagsamlinger og seminar utover årskonferansen. Noen av dem knyttet til prosjekter vi er engasjert i, som Tilgjengelighet KulturNorge og Opplev KulturNorge, andre rene kunnskaps- og kompetansehevende tiltak for medlemmer som fagdagen vi arrangerte i november med MVA. og arbeidsjuss som tema. Vi har kommet med høringsinnspill til KUD om knutepunktordningen og skrevet innspillsnotat til Norsk filminstitutt om ny tilskuddordning for filmfestivaler. I tillegg har vi kommet med høringsinnspill til reiselivsmeldingen, kulturrådsloven og kunstnerøkonomien. Styreleder og daglig leder stilte til høring hos familie- og kulturkomiteen for å tale medlemsfestivalenes sak tidligere I høst. Internasjonalt hjalp vi våre kollegaer i Bulgaria som del av en Norsk ekspertgruppe med å skrive en offentlig utredning med forslag til ny støtteordning for bulgarske kunst- og kulturfestivaler. Prosessen vi var igjennom I Bulgaria blir til stor hjelp når vi nå skal gå I dialog med Kulturrådet og NFI for å sikre festivalarrangører gode nasjonale offentlige tilskuddsordninger. Over sytti nordiske og baltiske festivalarrangører var samlet I Stockholm I oktober for å diskutere samarbeid og vår (om den finnes?) felles NordiskBaltiske identitet.

2016 blir spennende. Vi lager en ny to-språklig (engelsk og tysk) medlemsbrosjyre for å synliggjøre nettverket internasjonalt og digitalt. Det blir ny runde med Nasjonal Festivalstatistikk, og nye fagdager i februar og november, årskonferanse i juni og andre samlinger knyttet til prosjekter, som fortsetter. Vi har hatt et godt og produktivt år, og gleder oss til å fortsette i 2016. 

Norske festivaler ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og ett godt nytt år!