Du er her

Norske Festivaler om Kulturbudsjettet 2016

I forslaget til Kulturbudsjettet for 2016, fremlagt i dag, er knutepunktordningen avviklet. 13 av 16 knutepunktfestivaler flyttes til Kulturrådet, to blir værende i Kulturdepartementet, mens Kortfilmfestivalen i Grimstad flyttes til Norsk Filminstitutt. Å flytte 14 av 16 knutepunktfestivaler ut av departementet skaper mye usikkerhet. NF mener det finnes en bedre modell.

I forslaget til Kulturbudsjettet for 2016, fremlagt i dag, er knutepunktordningen avviklet. 13 av 16 knutepunktfestivaler flyttes til Kulturrådet, to blir værende i Kulturdepartementet, mens Kortfilmfestivalen i Grimstad flyttes til Norsk Filminstitutt.

Norske festivaler ønsket velkommen en gjennomgang av ordningen i sitt høringsinnspill til departementet tidligere i år. En gjennomgang var nødvendig. Vi var likevel tydelige på at det er behov for et eksklusivt elitenivå av festivaler med noen arrangører og organisasjoner som mottar betydelig langsiktig og forutsigbar støtte til å produsere festivalarrangement av høy nasjonal og internasjonal kvalitet.

Å flytte 14 av 16 knutepunktfestivaler ut av departementet skaper mye usikkerhet, fordi:

  • Kriterier for tilskudd til knutepunkt- og andre festivalarrangører er ikke revidert eller definert
  • Den tredelte offentlige modellen for finansiering og tilskudd er ikke videreført. Fylket og kommunen har ingen eksplisitt forpliktelse til å bidra med 30 – 40 % av den offentlige finansieringen sammen med staten. Overflyttingen kan derfor føre til betydelige kutt i tilskudd fra fylkeskommunen  og kommunen i 2017 om ikke det settes krav til størrelse på tilskudd i tildelingsbrev fra Kulturrådet på regionale tilskudd for festivaler som skal ligger på elitenivået.
  • Endringen gjør det fortsatt ikke mulig å kunne se hele festivalfeltet under ett når to av knutepunktfestivalene defineres som nasjonale institusjoner og blir værende igjen i Kulturdepartementet

Vi mener at en bedre modell er å:

  • Flytte alle festivalarrangementer ut av Kulturdepartementet og la de statlige tilskuddene forvaltes av enten Kulturrådet eller Norsk Filminstitutt
  • Kulturrådet inviterer Norske Festivaler og andre nasjonale nettverksorganisasjoner på kultur- og musikkfeltet til dialog med Kulturrådet for å definere nye kriterier for støtte til festivaler
  • At anbefalingene i Kulturutredningen om ny festivalstøtteordningen legges til grunn for en helhetlig, ny tilskuddsordning for arrangører. Engerutvalget anbefalte en to- eller tretrinnsmodell, hvor støtte gis på et kortvarig, middelslangt og langvarig grunnlag. En slik innretning av støtten kan fungere som en «kvalitetstrakt», ved at vellykkede kortvarige prosjekter blir en forutsetning for mer langvarig prosjektstøtte og dette igjen for driftsstøtte med rapportering, etter samme lest som den tidligere knutepunktfinansieringen
  • De viktigste elementer å videreføre fra dagens ordning er langsiktighet og forutsigbarhet. Det tar lenger enn ett eller tre år å utvikle et kvalitativt kunstnerisk prosjekt som holder nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det er allerede knapt med tilskudd til festivalarrangører, og svært få har fått en reell økning av tilskuddet de senere år, uavhengig av om de er knutepunktfestivaler eller ikke. Kun 13 av 111 arrangører av musikkfestivaler, litt over 10 % av tilskuddsmottagerne, fikk en økning av tilskuddet sitt gjennom kulturrådets festivalstøtteordning i tildelingen for 2015. Støtten til filmfestivaler er allerede på et minimum, hvor 40 filmfestivaler delte på 13,7 millioner kroner i 2012, og venter på å få på plass en ny støtteordning gjennom Norsk filminstitutt. Den vil forhåpentligvis skape ro og forutsigbarhet.

Norske festivaler mener at det for både knutepunktfestivalene og andre festivalarrangører vil være viktig at man i den nye ordningen får på plass kriterier og retningslinjer for ordningen som ivaretar behovet for forutsigbarhet som de store festivalene har. Når målsettingen er å se hele festivalordningen under ett, mener vi også at alle de tidligere knutepunktfestivalene bør komme inn under den samme ordningen og bli vurdert etter de samme kunstfaglige kriteriene.