Du er her

Opplev KulturNorge - en tidslinje 2013 - 2016

Opplev KulturNorge, (OKN) startet i 2013 med Norske Festivaler, (NF) som prosjekteier og de har drevet prosjektet gjennom for-, pilot- og nå hovedprosjektfasen.  Norske Konsertarrangører, (NKA) har vært samarbeidspartner fra starten, Norske Litteraturfestivaler (NL) var med i forprosjektet, Musikkbyen Oslo i pilotfasen og Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer (Kunnskapsverket) i både pilot- og i hovedprosjektfasen. Heyerdahl Refsum AS har vært engasjert av NF for å ivareta prosjektledelsen i alle tre fasene.   Prosjektet er finansiert av Kulturrådet, gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer», Kunnskapsverket og fra 2016 også Visit Tromsø-Region AS.

Om forprosjektet og pilotfasen:

Formålet med forprosjektet var å utvikle en sjekkliste med 10 konkrete punkter som det kan gjøres noe med for å oppnå et bedre samarbeid mellom arrangører og reiselivet. Sjekklisten ble utarbeidet på grunnlag av dybdeintervjuer med 17 medlemmer i NF og NKA.  Resultatet ble presentert på en nasjonal konferanse hos Kulturrådet våren 2014 med vel 60 deltakere. Her understreket deltakerne viktigheten av å jobbe fram konkrete tiltak for å avhjelpe de utfordringene Sjekklisten avdekket.

For pilotfasen tok NF kontakt med VisitOSLO AS, som ble invitert og takket ja til å delta. Denne fasen startet i januar 2015. Formålet var å utarbeide en handlings- og tiltaksplan for salg av kultur- (inkl. idrett) og arrangementsbaserte reiselivsprodukter på en destinasjon. VisitOSLOs rolle var å være den nasjonale pilotbedriften. Tretti organisasjoner og bedrifter på tvers av kultur- og reiselivsnæringene bidro med å definere innholdet i handlingsplanen gjennom deltakelse på tre samlinger/ workshops. Innovasjon Norge var faglig samarbeidspartner. Deres anbefalte planverktøy, (Osterwalders Business Canvas), ble brukt som underlag og disposisjon for planen som ble redigert og renskrevet av VisitOSLO AS. Arbeidsprosessen og resultatet ble evaluert ved forsker Birgitta Ericsson, (Kunnskapsverket/ Østlandsforskning) våren 2016.

Hovedprosjekt:

I løpet av hovedprosjektet skal resultatene fra de foregående fasene videreutvikles og formidles. Ny deltaker og nasjonal pilot for dette er Visit Tromsø-Region AS, (VTR). Samarbeidsprosessen og arbeidsmetodikken som ble utviklet i pilotfasen skal tilpasses de behov og ønsker VTR og deres samarbeidspartnere har. VTR har allerede gjennomført et treårig arrangementsturismeprosjekt hvor nettverksbygging, kompetanseheving og økt synlighet av arrangementer har vært sentrale arbeids- og tiltaksområder. I partnerskap med OKN skal det i hele 2016 jobbes med å skape en tettere kobling og samarbeid mellom kultur- og idrettsarrangementer og turisme (herunder bedre distribusjon og salg av arrangementsopplevelser- og reiselivsprodukter i Tromsø-regionen. Hovedmålet vil være å utvikle konkrete distribusjons- og salgstiltak som kan bidra til skape ny trafikk ved at det kommer flere gjester til arrangementene.

I hovedprosjektfasen skal VTR og deltakerne i fellesskap:

  • Jobbe spesifikt med de utfordringer og mål definert i VTRs arrangementsturismeprosjekt
  • Skape møteplasser og kontaktpunkter mellom ulike næringer; dette gjennom tre workshoper
  • Bidra til at arrangementer og kultur- og idrettsturisme blir en integrert del i destinasjonenes reiselivsatsning nasjonalt og internasjonalt
  • Øke fokuset på kommersialisering gjennom publikumsutvikling og arrangementsturisme ved å ta i bruk verktøy for markedsføring, distribusjon og salg av kultur- og idrettsbasert reiseliv på nasjonalt nivå.
  • Bidra til at byens næringsliv kan ta ut større effekter og verdiskaping gjennom å kommunisere direkte med sine målgrupper.

Støttet av:                                                                                                                                        

 Kulturrådet logo          

Kunnskapsverket liten