Du er her

Statsbudsjettet 2018 - Norske Festivalers synspunkt

Budsjettproposisjonen representerer ikke en satsing på de mange festivaler rundt om i landet. NF ser at Kulturrådet, som forvalter driftsstøtten til majoriteten av festivaler over hele landet, kun har fått en økning som i stor grad er øremerket noen få områder, deriblant Regjeringens satsing på kreativ næring. For Kulturfondet og deres festivalstøtte er det ingen reell økning i tildelingene. Dette gir ikke rom for noen styrking av feltet.

Det er med stor skuffelse Norske Festivaler mottok statsbudsjettet for 2018. Norsk kulturråd, som forvalter driftsstøtten til majoriteten av festivaler over hele landet, har kun fått en økning som i stor grad er øremerket noen få områder, deriblant Regjeringens satsing på kreativ næring. For Kulturfondet og deres festivalstøtte er det ingen reell økning i tildelingene. Dette gir ikke rom for noen styrking av feltet og åpner kun for rokeringer av midler mellom eksisterende festivaler eller støtte til nye festivaler ved at eksisterende festivaler får kutt. Dette er ikke en satsing på de mange festivalene rundt om i landet.

Vi har til gode å se resultatet av omleggingen av knutepunktordningen og hva det vil ha å si for festivalområdet som helhet. Vi frykter at vi her kan få en nedbygging av feltet fremfor den satsingen dette ble forespeilet å skulle bli når det ikke tilføres friske midler.

Kulturrådet har de siste årene stadig blitt pålagt nye og store utredninger og omlegginger med stor betydning for festivalnorge uten at dette er blitt fulgt opp med friske midler. Det sier seg selv at dette svekker deres mulighet til å utvikle norsk kulturliv i tråd med deres ønsker samtidig som deres handlingsrom svekkes.

Dette underbygges av rådsleder i Kulturfondet Tone Hansens kommentar til budsjettet:

At Kulturfondet avspises med kun å tilføres en prisjustering svekker vårt handlingsrom. Når dette skjer over flere år, svekkes også vår mulighet til å styrke for eksempel festivalområdet, spelene og den visuelle kunstens vilkår.

I byene og distriktsnorge er de mange festivalene blitt en viktig faktor, ikke bare for kunstproduksjon og -formidling til et bredt publikum, men også for å styrke identitet og samhold. Her legges det ned et stort frivillig arbeid, et arbeid som kulturministeren til stadighet fremhever som ett av de viktigste innen kulturfeltet. Vi registrerer at regjeringen ikke velger å følge opp dette med midler, blant annet til Kulturrådets festivalstøtte.

Norske festivaler oppfordrer alle partier på Stortinget om å løfte frem og styrke satsingen på alle de fantastiske festivalene landet over gjennom en styrking av Kulturfondets midler til festivalområdet under kapitel 320, post 55 med et samlet beløp på 20 millioner kroner. Med en slik satsing vil en kunne ivareta og videreutvikle de festivaler som finnes i dag og samtidig ha mulighet til å satse på nye festivaler.