Du er her

Smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet

Norske Konsertarrangører har utarbeidet en veileder som vi har fått lov å dele med våre medlemmer. Tusen takk til NKA for dette.

Veilederen er utarbeidet  etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020 og tilpasset konserter og arrangementer. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan arrangementer kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. 

Informasjonsplakat

Norske konsertarrangører har produsert en informasjonsplakat i forbindelse med smittevernveilederen for konserter. Plakaten er ment for både arrangør, artist og publikum. Vi håper plakaten vil være nyttig og bli tatt i bruk av dere som planlegger arrangementer i tiden som kommer. 

LAST NED PLAKAT

 

Smittevernveileder

Oppdatert 12.mai (smittesporing og samtykke)


Arrangementer på offentlig sted

Fra 7. mai tillates arrangement på offentlig sted for opp til 50 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Dette gjelder også for artist og crew. De skal heller ikke regnes som en del av arrangementet.

15. juni åpnes det for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer). Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september. 

Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vurderes månendlig.

 

Ansvar 

Arrangør er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og for å plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. 

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og publikum. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve ytterligere tilpassede tiltak.  

 
Smitteforebyggende tiltak 

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
 

Syke personer skal holde seg hjemme

God hygiene

Redusert kontakt mellom personer 


Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Arrangøren har ikke et ansvar for at dette overholdes, men skal legge til rette for smitteforbyggende tiltak, nevnt i denne veilederen.  

Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.  

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i denne veilederen er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum. 

 

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på arrangementet 

Ansatte og publikummere som blir syke mens de er på jobb eller til stede på et arrangement må gå hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle arrangøren dersom publikum eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. 

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se www.fhi.no

 

Smittesporing 

I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal arrangør sørge for å holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon. Ved bruk av en billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at arrangør ber billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette. Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis.  

 

God hånd- og hostehygiene 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender, samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.  

 

Håndvask: 

Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se instruksjonsvideo her.

Tørk hendene med engangs papirhåndklær. 

Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising. 

 

Alternativer til håndvask: 

Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober, ved inngangspartier, og så videre). 

Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres. 

 

Annet:

Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.  

Unngå å ta i ansiktet 

Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 

 

Renhold 

Viruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. Tilpass rutiner for renhold, spesielt med tanke på utsatte områder. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin. 

 

Forsterket renhold på utsatte områder: 

Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk. 

Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. 

Være ekstra oppmerksomme på renhold på områder for bespisning. 

Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 

Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk. 

Eventuelt utstyr som brukes av flere i tjenesten (for eksempel nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, og så videre) rengjøres etter bruk. 

Rengjør vokalmikrofoner og tilhørende stativer, monitorer, instrumenter som brukes av flere, miksere og annet utstyr etter bruk. Be artister ta med personlige instrumenter og mikrofoner selv hvis det er en mulighet.  

Skal det gjennomføres flere arrangementer/konserter på samme dag må det legges til rette for ekstra god tid mellom hver produksjon slik av man kan gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak mellom hver konsert.  

 

Avstandsregulering og redusert kontakt mellom personer 

Det skal være mulig å holde minimum én meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Ellers er kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom publikum og ansatte. Kontaktreduserende tiltak må tilpasses det enkelte arrangement, og malen gir en overordnet struktur for det som må vurderes. 

 

Bar/servering 

Avstand mellom ansatte i bar/servering og publikum skal være minst én meter, to meter der det er mulig. Det legges opp til at det skal ta kort tid.  

Pleksiglass kan vurderes der utsalgssted ikke allerede har glassluke. Pleksiglasset må dekke minst 20 cm utenfor ansikt- og brysthøyde i alle retninger. 

Eventuelt opprette merking på gulvet for å regulere avstand ved kø. 

 

Venterom, gangtraséer og fellesarealer 

Unngå for stor personbelastning i ventearealene. 

Personer som oppholder seg i venterom må kunne holde avstand til andre på minst én meter, helst to meter. Der forholdene ligger til rette for det, kan også venteområder være utendørs.  

Trange fellesarealer bør ikke brukes til opphold.  

Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko. 

Ved behov for pausearealer, sørg for tilpasning slik at blanding av personer i størst mulig grad unngås. 

Heiser bør prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er vanskelig å holde anbefalt avstand.  

Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer i alle rom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel. 

 

Spesielt for ansatte  

Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk. 

Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom. 

Kantiner kan driftes etter vanlige rutiner for kjøkkenhygiene. Ha gode rutiner for håndhygiene.  

Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom.  

Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig. 

 

Sjekkliste for godt smittevern
 

Ledelsens overordnede ansvar

Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen.

Informasjon til ansatte og publikum om nye rutiner.

Lage plan for hygienetiltak og renhold.

Vurdere å lage plan for alternerende oppmøtetid/ hjemmekontor.

Opprette dialog med eventuelle ansatte eller andre som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging.


Syke personer skal ikke møte i tjenestene

Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.

Tjenestestedet skal forlates dersom ansatte eller brukere blir syke.

 

God hygiene

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter.

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.

Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. hånddesinfeksjon).

Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken.

Plan for renhold inkludert hyppighet og metode.

Forsterke renholdet på utsatte områder som berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, osv.).

Plassere alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig.

 

Redusert kontakt mellom personer

Tilstreb to meters avstand mellom personer. Hvis dette ikke er mulig, bør én meter overholdes.

Plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av lokalene.

Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Begrens antall tilstedeværende personer til kun nødvendige personer.

Vurdere bruk av rom i forhold til antall personer, ta i bruk større lokaler hvis mulig.

Eventuell ulik oppmøtetid/kombinasjon digitale møter/hjemmekontor og fysisk oppmøte.

Plan for avstand mellom personer og hygienetiltak ved måltider/i kantine.

 

Lenker og annen info: 

Om viruset, sykdommen og utbruddet: 
www.fhi.no   

Informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/smittevern-i-butikker-kontakt...

Om arrangementer med inntil 50 personer:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idret...

Forskrift om smitteverntiltak:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_3#%C2%A...

Råd og informasjon til risikogrupper: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1  

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koron...

Se covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:   
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tilt...