Du er her

Kulturbudsjettet 2015

For snart to uker siden presenterte regjeringen sitt første egenutviklede kulturbudsjett. Det var knyttet forventninger og nysgjerrighet til prioriteringer, overordne valg og innretning. Norske Festivaler (NF) hadde et lønnlig håp om at budsjettet ikke ville redusere støttebeløp og overføringer til festivalarrangører. Vi hadde ingen forventninger til større økning eller opptrapping, heller et håp om status quo.

I Norske Festivalers høringstilsvar til Engerutvalgets utredning beskrev vi situasjonen for festivalfeltet i 2013 på følgende måte: «Fra vårt ståsted som nettverksorganisasjon for kunst- og kulturfestivaler er påstanden at feltet er på vei inn i en konsolideringsfase. Med konsolidering mener vi at veksten og utviklingen i større grad vil vise seg gjennom de ulike arrangørenes evne til å utvikle festivalenes kunstneriske program og egenart, drive publikumsutvikling og formidling. Politikken og virkemiddelapparatet på festivalfeltet må settes inn for å sikre at eksisterende festivalarrangører og arrangementer bidrar til å oppfylle utvalgets anbefalinger når det kommer til kulturelt innhold og kunstnerisk kvalitet. I praksis betyr dette at et hovedmål bør være at støtteordninger tar sikte på å sikre stabile og langsiktige drifts- og rammevilkår for etablerte arrangører»

Ut ifra denne beskrivelsen vil vi se nærmere på om statsbudsjettet for 2015 lever opp til de forventningene. Gir budsjettet armslag og rom til å utvikle festivalarrangementet kunstnerisk og styrke formidlingsarbeidet? Sikrer tilskuddet stabile ramme og driftsvilkår?

Hos Norsk Kulturråd, som forvalter og fordeler den statlige støtten til festivalarrangører, ryddes det. Post 56, flerårige prosjekttilskudd, og post 74, som har blitt benyttet til tilskuddordninger og tiltak av mer varig karakter, foreslås avviklet i det nye budsjettet. Fra neste år vil alle tilskudd, uavhengige av varighet, bli samlet på en ny post (55). Disse strukturelle endringene skal skape større åpenhet og rydde post 74. En tilskuddspost hvor det ikke alltid har vært enkelt å definere om tiltakene kunne vurderes kunstfaglig av rådet eller ikke.

Med unntak av de festivalarrangører som har fått innvilget flerårig støtte, vet vi enda ikke hvordan endringene faktisk vil påvirke tilskuddene for 2015. Det vi imidlertid vet er at rammeoverføringen til Norsk Kulturfond økes for alle sjangre (kapitler), med unntak av scenekunst, korrigert for penger som er overført med tiltak flyttet fra post 74. På bakgrunn av dette spår vi ingen store endringer for de som allerede mottar støtte gjennom ordningen. Men, for nye søkere og prosjekter er det ikke øremerket nye friske midler, hvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Knutepunktfestivalene er situasjonen den at en får tilskuddet redusert, en annen får samme tilskudd som for 2014, fem får en økning på 2,3 % og åtte får en økning på 3,3 %. Nordnorsk Kunstsenter/Lofoten internasjonale Kunstfestival får en økning på 11,66 %, en økning på 714 000,- kroner.

Det er et paradoks at festivaler som Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, på listen over Songlines Magazine 25 beste internasjonale festivaler og Melafestivalen, som fikk relativt gode skussmål i sin evaluering av knutepunktoppdraget, ikke får en økning tilsvarende hva de andre knutepunktfestivalene får. Videre viser oversikten at med unntak av Lofoten internasjonale Kunstfestival ligger tildelingene lavere enn forventet lønns- og prisstigning

Hvis det er et «selvstendig mål å øke norsk kulturlivs synlighet» og «styrke norske kulturinteresser og kulturaktører i utlandet» er det også merkelig at UDs budsjettmidler til søknadsbasert reisestøtte til kunstnere og presse- og besøksprogram kuttes med 20 millioner. Den posisjonen og annerkjennelsen våre festivalarrangement nyter utenlands vil ikke bli mer synlig eller styrkes med et kutt i den størrelsesorden. NF håper at dette kan reverseres i budsjettbehandlingen.

Det at den kulturelle spaserstokken avvikles og erstattes med Krafttak for sang får konsekvenser for kulturarrangører. Metusalemfestivalen, en av våre medlemsfestivaler som ble finansiert gjennom ordningen får dermed sitt tilskudd fjernet med et pennestrøk. Sang er bra, men kanskje mange eldre foretrekker andre sjangre og kulturuttrykk? en ensrettet satsning på sang gjør at andre kulturarrangement og –arrangører ikke lenger vil ha støtte til sine prosjekter og arrangement. Videre, om det ikke avsettes midler til filmområdet i budsjettet for den kulturelle skolesekken betyr dette at Amandusfestivalen får et betydelig kutt i programbudsjettet. Dette bør justeres i budsjettbehandlingen slik at det ikke budsjettrammen legger opp til noe som er et utilsiktet kutt i tilskuddene til to gode festivaler.

I påvente av filmmeldingen er det en lite glede at en ny krisepakke sikrer støtte i 2015 til filmfestivaler, ved at det kompenseres for inntektsnedgangen til filmfondet, som forvaltes av Film & Kino. Tilskuddet på 10,7 millioner gjør at den samlede støttepotten går opp fra 13,5 millioner til 14,7 millioner, noe som er positivt. Det negative er at Film & Kinos støtte reduseres med 3,3 millioner, noe som medfører en reell nedgang. En ny permanent løsning for tilskudd til filmfestivaler bør komme på plass. Vi håper at filmmeldingen vil gi nærmere informasjon om innretting, og ikke innebærer at festivalene alene må «vurdere hvordan de kan utvikle sin finansiering og sine inntjeningsmuligheter», slik statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag uttalte til Aftenposten.

Skal vi svare på spørsmålene lenger opp og sammenfatte vårt syn med noen stikkord er det at den statlige støtten for de fleste festivalarrangører videreføres på samme nivå som 2014. Det er neppe egnet for å gi store armslag eller rom til kunstnerisk utvikling dersom man ikke har tilgang til private sponsorbidrag eller andre finansieringskilder. Reduksjonene er hovedsakelig et resultat av at økning eller videreføring av tilskudd ikke kompenserer for lønnsvekst og prisstigning. Noen viktige og uheldige konsekvenser er det imidlertid: Flere av knutepunktfestivalene får en reell reduksjon i støtten. Videre vil kutt i enkelte støtteordninger, som UDs reise- og eksportstøtte og den kulturelle spaserstokken og skolesekken, få konsekvenser for flere av våre medlemsfestivaler.

Derfor, sett fra festivalarrangørenes side av bordet er dette et budsjett på det jevne - så vidt.

Anders Rykkja

Daglig leder, Norske Festivaler